• กระดาษถ่ายเอกสารขาว
 
+ ยี่ห้อ Lion Paper ขนาด A-11, A-4, A-3, B-4, B-5, F-4, F14 แกรม 70, 80
 
+ ยี่ห้อ Double-A ขนาด A-4 แกรม 80
 
+ ยี่ห้อ Idea Green ขนาด A-4,A-3,F-14 แกรม 80
 
+ ยี่ห้อ Idea Work ขนาด A-4,A-3 แกรม 80
 
+ ยี่ห้อ Idea Max ขนาด A-4, A-3 แกรม 70
 
 
     
  HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS & EVENT | PAPER KNOWLEDGE | CONTACT US